Opiskelijoiden kanssa arvoa urheilusta

29.02.2016
20140618 / Turku Science Park / henkilöt / studio

Arvoa urheilusta -hankkeessa tuotetaan uutta ymmärrystä aihepiiristä sekä uusia arvonluonnin konsepteja. Sana ”uusi” on monesti hankala. Olemme kovinkin kiintyneitä ja piintyneitä olemassa oleviin toimintatapoihin ja uskomuksiin. Uudet konseptit vaativat myös uusia toimintatapoja ja ajatuksia. Miten siis luoda uutta? Miten päästä sopivassa suhteessa irti vanhasta ja rakentaa uutta?

Turun ammattikorkeakoulussa kehitetty ja laajasti sovellettu innovaatiopedagogiikka auttaa tässä. Se antaa opiskelijalle vapauden tehdä asioita totutusta poikkeavalla tavalla. Opiskelijoiden saamat toimeksiannot työelämästä, ongelmakeskeisyys ja tiimityöskentely tukevat kehittymistä. Verkostoissa toimiminen ja niiden luominen sekä kansainvälisyys tulevat opiskelijoille tutuiksi. Mallia on hyödynnetty laajasti myös jo työelämässä olevienihmisten kouluttamisessa. Se on avain uuden luomiseen.

Keskeisiä rakennuspalasia tässä uuden luomisen toimintatavassa on kaksi: projektien kautta oppiminen ja monialaisuus. Pääsin syksyllä 2015 hyödyntämään tätä mallia arvoa urheilusta teeman parissa. Opetin ryhmää, jossa oli Turun kauppakorkeakoulun kauppatieteen opiskelijoita sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogi-opiskelijoita sekä muutamia muita Turun yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijoita. Projektina toimi tehtävä, jonka annoin opiskelijaryhmille. Monialaisuus toteutui siinä, että kurssille osallistui opiskelijoita eri tiedekunnista sekä ammattikorkeakoulusta. Vielä paremmat tulokset olisi saatu, jos monialaisuus olisi paremmin toteutunut myös opiskelijaryhmissä. Nyt sekoittamista ei juurikaan tehty.

Opiskelijat saivat tehtäväksi ideoida jaetun arvon (shared value) konseptin mukaisen yhteistyömallin, jossa mukana olisi urheiluseura, yritys sekä jokin sosiaalisen vastuun alan järjestö. Ryhmät loivat kiinnostavia ja kehittämiskelpoisia konsepteja. Kaupallisen taustan opiskelijoille selvästi tutumpaa oli yritysten lähtökohdista tapahtuva kehittäminen sekä järjestöjen liiketoiminnan kehittäminen. Vastaavasti yhteisöpedagogi-opiskelijoille oli tutumpaa järjestöjen toiminnan kehittäminen. Jatkossa pääsemme luomaan tästä toimintamallista version 2.0, jossa keskeistä on eri taustan omaavien opiskelijoiden sekoittaminen ryhmissä. Olen varma, että tämän tyyppisillä malleilla saamme luotua arvoa urheilusta. Samalla opiskelijoiden työelämävalmiudet kasvavat.

Piia Nurmi
kirjoittaja toimii tutkimusryhmän vetäjänä Turun AMK:ssa ja on mukana Arvoa urheilusta -tutkijaryhmässä

Arvoa urheilusta –hankkeessa etsitään vastausta kysymykseen: Miten urheilun erityispiirteitä voidaan hyödyntää yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja arvonluonnin lähteenä?

 Alkuperäinen teksti on julkaistu täällä.

piia