Terveenä työssä – miten työkykyä voi ylläpitää ja parantaa

21.12.2017

Vertaista vailla -hankkeen toisella intensiivikurssilla yhdeksi kirjoitustehtäväksi annettiin työkyky, sen ylläpitäminen ja parantaminen. Osa kurssilaisista valitsi parhaat palat teksteistään tätä blogia varten. Näyttää siltä, että näitä oppeja on sovellettu jo kurssin Yrityskylä-päivässä: kuvista henkii hyvä mieli, keskittyminen ja tekemisen meininki. 

⦁ Työkyvyllä tarkoitetaan työntekijän voimavaroja vastata työhön kohdistuviin vaatimuksiin. Työkyky ei säily itsestään hyvänä, ja sitä heikentävät uhkatekijät lisääntyvät, minkä vuoksi tarvitaan aktiivisia toimia tästä johtuvien haittojen poistamiseksi. Työkyky ei ole vain yksityisasia, koska siihen vaikuttavat yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi myös työyhteisön toiminta, työ ja työolot sekä ammatillinen osaaminen.

⦁ On monia tekijöitä, jotka auttavat ylläpitämään ja parantamaan työkykyä. Intohimo on yksi tärkeimmistä asioista. Jos et rakasta, mitä teet, on vaikea suoriutua hyvin. Tarvitaan myös hyvää asennetta, joustavuutta, luotettavuutta ja täsmällisyyttä.

⦁ Olla terveenä työssä on tärkeä asia kaikille. Jos sinusta ei tunnu hyvältä työssäsi, et voi tehdä sitä hyvin. On parasta tehdä sitä, mistä pidät, ja kertoa pomolle, mitä et voi tehdä ja tarvitsetko lisää koulutusta tai apua työkavereilta.

⦁ Itsensä motivointi on tärkeää työkyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa. Täytyy tietää, mitä pitää tehdä ja miten saavutetaan tavoite. Työpaikassa tiimihenki ja hyvät yhteydet kollegoihin auttavat jaksamaan. Tarvitaan myös luotettavuutta, kärsivällisyyttä ja täsmällisyyttä.

⦁ Hyvää työkykyä ylläpitävät joustavuus, kommunikaatiokyky ja priorisointi. Joustavuus on tärkeää, koska työ ei koskaan mene samalla tavalla, kuin me ajattelemme. Kun ymmärtää ajoissa, mikä on tärkeää, pystyy vaihtamaan suunnitelmaa ja järjestämään asioita erilailla. Kommunikaatiokyky on olennainen asia, koska työkavereidenkin täytyy ymmärtää, mitkä ovat omasta mielestämme ongelmia. Meidän on ymmärrettävä myös muiden tiimin jäsenten tilanne. Priorisointi auttaa hallitsemaan odottamattomia tehtäviä.

⦁ Joka ihmisellä on eri elämäntilanne ja erilaiset työvaatimukset. Siksi jokaisen pitää ottaa huomioon monia asioita, kun arvioi omaa työkykyään ja alkaa vahvistaa sitä. Arviointivaiheessa SWOT-analyysi auttaa työntekijää paljon. Se selvittää työntekijän ominaisuuksien lisäksi, millainen tilanne on työmarkkinoilla ja miten reagoida siihen.

⦁ Työntekijän täytyy ylläpitää omia vahvuuksiaan ja kehittää jatkuvasti itseään. Samaan aikaan hänen on pakko olla silmät auki, jotta hän voisi havaita, millaisia mahdollisuuksia hänellä on työmarkkinoilla ja millaisia potentiaalisia uhkia siellä voi olla, jotka todennäköisimmin hidastavat hänen edistymistään tulevaisuudessa. Siis työntekijän pitää siis olla valmiina vastaamaan työelämän vaatimuksiin, jos hän haluaa saavuttaa tavoitteensa.

⦁ Työkykyä voi ylläpitää ja parantaa säännöllisellä liikunnalla ja terveillä elämäntavoilla. Terveellinen ravinto, säännöllinen vuorokausirytmi, riittävä liikunta ja lepo sekä läheiset ihmissuhteet ovat tärkeitä tekijöitä työkyvyn ylläpidossa. Lisäksi työkykyyn vaikuttavat sellaiset oman elämän hallintaan liittyvät asiat kuin itsensä toteuttaminen, motivaatio, voimavarat ja selviytymistaidot. Psyykkistä työkykyä edistävät työtehtävät, jotka sisältävät mielekkäitä kehittymisen mahdollisuuksia. Onnistumisista saatava palaute ja hyvä työilmapiiri tukevat työssä jaksamista.

⦁ Työkykyä ylläpidetään vetämällä raja työelämän ja vapaa-ajan välillä! Intohimo työhön on tärkeä, koska se pitää työn mielenkiintoisena, mutta se voi olla myös ansa työntekijälle johtaen työntekijän burn-outiin eli uupumukseen. Vapaa-ajan merkitys on siinä, että siitä pumpataan energiaa, jota käytetään seuraavana päivänä työssä. Vapaa-aika ei tietysti tarkoita vain rentoa olemista! Sen viettämisen täytyy olla myös harrastuksia tai muuta sosiaalista toimintaa täynnä.

⦁ Työkyky on ihmisen tekojen, ajattelun ja käyttäytymisen heijastumista. Työkyky on tärkeä ammatissa menestymisen ja elinkeinoelämän kannalta. Forbes-sanomalehden mukaan enemmistö työntekijöistä ei ole saanut heille tarpeellista koulutusta ja tietoja niin, että varmistettaisiin heidän työuransa tuloksellisuus vuosien aikana. Mitä se tarkoittaa? Jokainen tarvitsee työssään perustavanlaatuiset ja järkevät valmiudet. Ne ovat

  • viestintäkyky – taito kommunikoida selvästi ja luottamuksellisesti
  • yhteyksien rakentaminen – kannustavien verkostojen tarve
  • päätöksenteko – riskien ja hyötyjen arviointi
  • johtajuus – tärkein tehtävä on inspiroida ja motivoida muita ihmisiä
  • neuvottelu – taito puhua omasta puolestaan
  • suunnittelu – viisaus nähdä ero tavoitteiden ja mahdollisuuksien välillä
  • omien rajojen tietoisuus – kyky johtaa itse itseään

Ainoa keino, jolla ihminen voi ylläpitää työkykynsä, parantaa sitä sekä toteuttaa tavoitteensa, on harjoitella, harjoitella, harjoitella ja harjoitella!

Teksti: Vertaista vailla -hankkeen toisen intensiivikurssin maahanmuuttajaopiskelijat Aristomenis, Dace, Esmeralda, Jeanne, Pingping, Preeti, Pujana, Ruqia ja William

Kuvat kurssin Yrityskylä-päivästä: Heli Kamppari, Turun yliopiston Brahea-keskus


Vertaista vailla -hanke (ESR) tukee maahanmuuttajien yrittäjyyttä, työllistymistä ja koulutukseen pääsyä. Hankkeen aikana järjestetään erilaisten verkostoitumistilaisuuksien lisäksi neljä intensiivikurssia, jotka kohentavat osallistujien työnhakutaitoja ja vahvistavat työelämäverkostoja. Toukokuuhun 2019 asti jatkuvasta hankkeesta vastaavat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston Brahea-keskus ja Varsinais-Suomen Yrittäjät.